Skip to main content

Algemene voorwaarden - VINIFIKA BV

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst tussen de koper en de verkoper, namelijk VINIFIKA BVBA, met maatschappelijke zetel te 9550 Herzele, Erwetegemstraat 14 en ondernemingsnummer 0693.747.067.

1. Aanvaarding offerte of bestelbon

Reeds gemaakte prijsvoorstellen zijn louter informatief en worden niet als bindend beschouwd. Alle bestellingen worden slechts geldig nadat ze door VINIFIKA BVBA zijn aanvaard.

2. Prijzen

De verkoper mag vermelde prijzen op de prijslijst elk ogenblik wijzigen, zowel om reden onafhankelijk van de wil van de verkoper als in functie van de schommelingen op de markt.  De koper verklaart dat hij onherroepelijk met het voorgaande akkoord gaat.

3. Annulering

De koper heeft het recht zijn bestelling voor de levering te annuleren, mits betaling van een forfaitaire vergoeding gelijk aan minimaal 20% van de bestelling.

4. Levering

De levertermijnen gelden als indicatief. Eventuele vertragingen bij de levering geeft geen recht op enige schadevergoeding, en geeft ook geen aanleiding tot verbreking van de overeenkomst door de koper. 

5. Voorraad

De verkoper werkt bewust met kleinschalige wijndomeinen die duurzaam werken. De rendementen (aantal flessen) liggen hierdoor lager. Ondanks de regelmatige controle van de voorraad bij de wijndomeinen kan het voorvallen dat een bepaald jaartal niet meer verkrijgbaar is. We leveren dan aan de koper het eerstvolgende jaartal dat gebotteld is en/of nog verkrijgbaar is, of stellen aan de koper een evenwaardig alternatief voor.

6. Verkopen op afstand

Artikelen VI.44/1 WER tot en met artikel VI.53 WER zijn van toepassing op de verkoop van wijn via de webshop.

7. Overmacht of staking

Wanneer in geval van overmacht, staking, lock-out, stockbreuk en dergelijke meer, de verkoper niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt hij zich het recht voor deze overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen zonder dat de verkoper aansprakelijk is ingevolge deze gebeurtenissen en dus geen schadevergoeding verschuldigd is aan verkoper.

8. Verbreking door de verkoper

De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

9. Klachten

Klachten betreffende de geleverde goederen dienen ter kennis van de verkoper worden gebracht per aangetekende zending, dit binnen acht dagen volgende op de levering. De geleverde goederen mogen nog niet gebruikt of doorverkocht zijn.

10. Betaling factuur

Alle facturen dienen contant te worden betaald bij levering van de goederen, tenzij anders schriftelijk bepaald door de verkoper. Onbetaalde goederen blijven eigendom van VINIFIKA BVBA te 9550 Herzele, Erwetegemstraat 14.

11. Niet betaling factuur op vervaldag

Elk op haar vervaldag onbetaalde factuur zal een interest van 1% per maand genereren tot op de dag van betaling. Hierboven wordt een conventionele schadevergoeding ten belope van 15% van het gefactureerde bedrag en met een minimum van 125 euro vastgesteld. Dit gebeurt met een onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestellingen.

Bij niet-betaling van de factuur behoudt de verkoper zich het recht de overeenkomst eenzijdig te verbreken, van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling, voor alle niet-verrichte leveringen of een deel ervan, evenals voor eventuele latere leveringen. 

Niet-betaling op de vastgestelde vervaldag geeft overigens aanleiding tot de onmiddellijke opschorting van elke nieuwe levering evenals de contante betaling van elke andere levering. 

Elk voorschot wordt prioritair besteed aan de vereffening van het niet-betaalde deel van de schuldvordering. 

Toegestane commerciële kortingen worden toegekend, onder voorbehoud van tijdige betaling. Bij laattijdige betaling of niet-betaling van de factuur, kan deze toegestane korting ongedaan gemaakt worden.

12. Protest

De koper kan de factuur op straffe van nietigheid protesteren, binnen de acht dagen na ontvangst van deze factuur, bij aangetekende zending naar het adres van de maatschappelijke zetel van VNIFIKA BVBA te 9550 Herzele, Erwetegemstraat 14.

13. Retourvoorwaarden

VINIFIKA BVBA selecteert de wijnen op basis van hun kwaliteit. VINIFIKA BVBA tracht zoveel mogelijk uitleg te geven over de afkomst, kleur, helderheid, smaak en algemene indruk van iedere wijn die zij aanbiedt.

De klant wordt verzocht de informatie betreffende de wijnen aandachtig te lezen om de juiste keuze te maken. Indien de klant niet 100% zeker is van zijn/haar keuze, is VINIFIKA BVBA steeds bereikbaar voor verdere vragen. De klant aanvaardt dat VINIFIKA BVBA de beschrijvingen baseert op gegevens van haar partners en leveranciers. VINIFIKA BVBA geeft geen absolute garanties omtrent de juistheid van deze informatie.

Indien uw wijn een gebrek vertoont (bv. kurksmaak, oxidatie,…), vervangen we deze kosteloos. Om uw wijn te vervangen dient u een afspraak te maken met VINIFIKA BVBA. We vragen u echter rekening te houden met een aantal bijzondere voorwaarden betreffende de
vervanging:

 • Maximum een vierde van de fles mag geconsumeerd zijn. Indien de klant de inhoud
  van fles heeft weggegoten of volledig opdrinkt, nemen we aan dat deze
  geconsumeerd werd.
 • VINIFIKA BVBA zal op geen enkele manier overgaan tot terugbetaling van het
  aangekochte artikel. Het gaat duidelijk om een vervanging waarbij de klant een
  nieuwe fles in de plaats krijgt.
 • De fles(sen) die een gebrek vertonen worden door de klant terugbezorgd, tenzij
  anders afgesproken tussen partijen.

Indien u één of meerdere flessen wenst te retourneren kan u het daartoe bestemde retourformulier invullen.  Na ontvangst contacteren we u zo snel
mogelijk.

14. Geldigheid algemene voorwaarden

Zonder bijzondere en geschreven afwijkingen van deze algemene voorwaarden, hebben deze algemene voorwaarden voorrang op die van de koper.

15. Geschillen

In geval van betwisting is enkel de Rechtbank van de maatschappelijke zetel van VINIFIKA BVBA bevoegd, meer bepaald het arrondissement te Oudenaarde. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

NIEUWSBRIEF
Mis niks van onze wijnevents, tastings en speciale acties!